Gazeta

  • Rrethi i Paqes dhe Dialogu Restaurues

    Botuar në kuadër të projektit “Parandalimi dhe zgjidhja e situatave konfliktuese në mjediset shkollore përmes drejtësisë restauruese”.

  • Drejtësia Restauruese dhe Ndërmjetësimi

    Ky buletin u botua në kuadër të projektit “Zbatimi I Drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit viktimë-kundërvajtës në shërbimin e provës” Gjatë periudhës 21-mujore të zbatimit të projektit u botuan 7 numra,...