Drejtësia Restauruese dhe Ndërmjetësimi

Ky buletin u botua në kuadër të projektit “Zbatimi I Drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit viktimë-kundërvajtës në shërbimin e provës”
Gjatë periudhës 21-mujore të zbatimit të projektit u botuan 7 numra, me informacione të shumta për drejtësisë restauruese, veçanërisht ndërmjetësimin viktimë-kundërvajtës, si dhe informacione nga aktivitetet e projektit.