Anëtarësia në rrjete ndërkombëtare

FZKPM është anëtar me të drejta të plota i Forumit Europian për Drejtësinë Restauruese që prej krijimit të Forumit në vitin 1999 (European Forum for Restorative Justice - http://www.euforumrj.org/home)
si dhe anëtar i Forumit të Evropës Juglindore për Ndërmjetësimin.