Raporti i Studimit "Të miturit në kontakt me ligjin dhe efektet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit"

Ky studim është realizuar në kuadër të projektit “Institucionalizimi i Drejtësisë Restauruese dhe

Ndërmjetësimit Viktimë-Kundërvajtës për të Miturit në Shqipëri”, që financohet nga Bashkimi

Evropian dhe zbatohet nga organizata Save the Children në partneritet me Fondacionin “Zgjidhja

e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve”.
Tiranë 2015