VENDIM Nr.414, datë 8.6.2011

VENDIM Nr.414, datë 8.6.2011 "PËR KRIJIMIN DHE MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT TË LICENCIMIT TË NDËRMJETËSVE"