Zgjidhja e Konflikteve në Mjediset Shkollore përmes Rrethit të Paqes & Dialogut Restaurues - Raste studimore, Tiranë 2014

Botuar në kuadër të projektit “Parandalimi dhe zgjidhja e situatave konfliktuese në mjediset shkollore përmes drejtësisë restauruese” (Nëntor 2013 - Shkurt 2014), me mbështetjen Programi Suedez për Policimin në Komunitet.