Komentari i Ligjit "Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve"

Botim i Fondacionit "Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve" realizuar në bashkëpunim me Shkollën e Magjishtraturës. Tiranë 2012