Zgjidhja Alternative e Konflikteve Tregtare nëpërmjet Ndërmjetësimit - Rasti i Shqipërisë

Financuar nga IFC, Tiranë 2010.
Ky botim është 2-gjuhësh, shqip dhe anglisht.