Ndërmjetësimi i konflikteve në grupmoshat shkollore – Manual për mësuesit

Ky manual u botua për t'u ardhur në ndihmë mësuesve në trajtimin e konflikteve në grupmoshat shkollore. Botimi u financua nga UNICEF. Tiranë, 2006