Mbështetje për të miturit viktima dhe kundërvajtës përmes drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit


                                                                         

                                  

                                                                                                                                                               

Fondacioni "Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve" ka filluar zbatimin e projektit "Mbështetje për të miturit viktima dhe kundërvajtës përmes drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit" si pjesë e skemës së granteve të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Save the Children në partneritet me Qendrën e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.

Ky projekt do të zbatohet në rrethet Tiranë, Vlorë, Durrës, Gjirokastër, Korçë, Shkodër dhe Elbasan, në periudhën Dhjetor 2017 – Maj 2019. Përfitues të këtij projekti do të jenë të mitur dhe të rinj të përfshirë në vepra penale, specialistë të sistemit të drejtësisë për të mitur dhe ndërmjetës.

Qëllimi i projektit është të kontribuojë në përmirësimin e aksesit në masat alternative për të miturit dhe të rinjtë në kontakt me ligjin përmes aplikimit të ndërmjetësimit viktimë-kundërvajtës dhe drejtësisë restauruese. Komponentët kryesorë të projektit përfshijnë:

-    Rritjen e ndërgjegjësimit të institucioneve publike për vlerat dhe nevojën e aplikimit të devijimit, drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit viktimë-kundërvajtës për të rinjtë në kontakt me ligjin;

-    Rritjen e kapaciteteve të specialistëve të sistemit drejtësisë për të mitur dhe ndërmjetësit në zbatim të Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit (veçanërisht në lidhje me devijimin, drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin);

-    Menaxhimi përmes drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit viktimë-kundërvajtës i rasteve ku përfshihen viktima dhe kundërvajtës të mitur.